Postanowienia ogólne:

Sklep internetowy Ekoworki dostępny pod adresem internetowym https://www.ekoworki.com zwany dalej Sklep należy do prowadzącego działalność gospodarczą Macieja Klimkowskiego, firma MK INVEST Maciej Klimkowski z siedzibą ul. Odysei 8, 43-300 Bielsko-Biała. Działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9372719784, REGON: 382605320.

Kontakt ze sklepem internetowym Ekoworki możliwy jest:

– Pod adresem mailowym: sklep@ekoworki.com

– Telefonicznie pod numerami telefonu: +48 504 269 754, +48 506 170 944  (w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 16.00);

– Za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres do doręczeń:

ul. Odysei 8, 43-300 Bielsko-Biała;

Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów a także prawa i obowiązki Sprzedawcy

jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

1. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://www.ekoworki.com/regulamin-sklepu

2. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

3. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

4. Polityka Prywatności znajduje się pod adresem https://www.ekoworki.com/polityka-prywatnosci/, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

• Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

• Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018r. Poz.1025 z późn. zm.),

• Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

• Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów, który jest dostępny pod adresem https://www.ekoworki.com/regulamin-sklepu/,

• Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.ekoworki.com

• Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),

• Sprzedawca – Maciej Klimkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy MK INVEST Maciej Klimkowski z siedzibą ul. Odysei 8, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9372719784.

• Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

• Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

• Konto Klienta –konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

• Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, który wyraził zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takiego Użytkownika wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

Postanowienie wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.

Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie wystarczające są:

• dostęp do Internetu,

• standardowy system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,

• posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący może dokonać zakupu bez konieczności rejestracji po podaniu danych koniecznych do realizacji zamówienia zawartych w formularzu zamówienia.

5. Kupujący nie może dokonać zakupu pod pseudonimem lub za pośrednictwem nieprawdziwych danych.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

Składanie zamówinia

1. Kupujący może złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji na stronie.

2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

• wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

• z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamówienie” lub „Przejdź do kasy”,

• podać adres do wysyłki oraz uzupełnić dane niezbędne do wysyłki. Dane użytkowników nie są zapisywane w Sklepie dlatego przy każdorazowym zamówieniu należy wprowadzić je ponownie.

• zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

• kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

3. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej InPost konieczne jest wpłacenie (w ciągu 3 dni) kwoty za wybrane produkty, za pomocą przelewu tradycyjnego, na numer konta Sprzedawcy: 18 1050 1070 1000 0097 1147 2754 w tytule przelewu wpisując numer zamówienia z potwierdzenia zamówienia otrzymanego drogą mailową lub skorzystać z systemu Przelewy 24 albo PayPal dostępnych w Sklepie Internetowy Ekoworki.

4. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Na adres podany przez Kupującego zostanie wysłany automatycznie wygenerowany e-mail z potwierdzeniem. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym, a Sprzedawcą.

5. Podane ceny przy produktach na stronie www.ekoworki.com sklepu internetowego podawane są w polskich złotych ( zł ) i zawierają podatki oraz opłaty. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z przesyłką.

6. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep internetowy i Kupującego jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Kupującego, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego.

Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt V Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.

3. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.

6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej InPost.

8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego waha się od 2 do 5 dni, w zależności od wybranej metody dostawy.

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

• żądać wymiany produktu na wolny od wad,

• żądać usunięcia wady,

• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.ekoworki.com/polityka-prywatnosci.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

• zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.

2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.